Povinnosti

Zákon č. 297/2008 Z.z. v prechodných ustanoveniach:

1) ukladá povinným osobám do 31.12.2009 vykonať základnú starostlivosť (§ 10) a zvýšenú starostlivosť (§ 12) aj vo vzťahu k existujúcim klientom v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu,

2) umožňuje povinným osobám program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii prijatý povinnou osobou pred 01.09.2008 považovať do 31.12.2008 za program vlastnej činnosti povinnej osoby podľa tohto zákona,

3) ukladá povinným osobám do 31.12.2008 vypracovať program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu (§ 20), pričom program prijatý povinnou osobou pred 01.09.2008 sa považuje do 31.12.2008 za program vlastnej činnosti povinnej osoby podľa nového zákona,

4) ukladá združeniam majetku vypracovať najneskôr do 28.02.2009 písomný zoznam konečných užívateľov výhod,

5) ukladá najneskôr do 31.08.2009 úverovým inštitúciám a finančným inštitúciám zaviesť elektronické systémy (§ 24 ods. 4),

6) umožňuje Finančnej spravodajskej jednotke ukladať pokuty za správne delikty ustanovené právnym predpisom účinným do 31.08.2008, ku ktorým došlo pred 01.09.2008, pričom sa použijú ustanovenia právneho predpisu účinného do 31.08.2008.