Povinné osoby

Zákon č. 297/2008 Z.z. stanovuje okruh povinných osôb (§ 5) podľa predmetu činnosti a stanovuje povinnosti a postupy, ktoré musia plniť tieto povinné osoby:

1) banka, pobočka zahraničnej banky 19) poštový podnik
2) centrálny depozitár cenných papierov (CDCP) 20) súdny exekútor
3) burza cenných papierov (BCP) 21) správca konkurznej podstaty, reštrukturalizačný správca
4) komoditná burza (KB) 22) audítor
5) správcovská spoločnosť a depozitár 23) účtovník
6) obchodník s cennými papiermi (OCP) 24) daňový poradca
7) finančný agent, finančný poradca 25) sprostredkovateľ predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitky)
8) zahraničný subjekt kolektívneho investovania 26) advokát
9) poisťovňa, zaisťovňa 27) notár
10) dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) 28) organizačný a ekonomický poradca
11) doplnková dôchodková spoločnosť (DDS) 29) služby verejných nosičov a poslov, zasielateľstvo
12) zmenáreň 30) prevádzkovateľ aukčnej siene
13) faktoring a forfaiting (obchodovanie spohľadávkami) 31) obchodník s umeleckými dielami a zberateľskými predmetmi
14) dobrovoľné dražby 32) obchodník so starožitnosťami a kultúrnymi pamiatkami
15) finančný prenájom, poskytovanie úverov z vlastných zdrojov 33) obchodník s drahými kovmi a kameňmi
16) platobná inštitúcia, inštitúcia elektronických peňazí 34) záložňa
17) exporno-importná banka SR (EXIM) 35) sprostredkovateľ stavebného sporenia
18) prevádzkovateľ hazardnej hry (stávkové kancelárie, kasína) 36) kto vykonáva obchod v hotovosti v hodnote najmenej 15.000 EUR