Školenia

Povinná osoba je povinná zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov, ktorá je zameraná na oboznámenie sa s programom, najmenej raz za kalendárny rok a vždy pred zaradením zamestnanca na prácu, pri ktorej bude plniť úlohy podľa tohto zákona (§ 20 ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z.).

Školenie vykonávame v spolupráci s bývalými pracovníkmi Finančnej spravodajskej jednotky, ako aj s odbornými konzultantmi našej spoločnosti.

Účasť na tomto školení sa považuje za odborné preškolenie podľa zákona č. 297/2008 Z.z., pričom účastníci školenia obdržia „Osvedčenie o odbornom preškolení“ s platnosťou na jeden rok.

Termín a miesto konania školenia bude oznámený podľa počtu záujemcov.

Cieľom školenia je poskytnúť všetky potrebné informácie týkajúce sa problematiky legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

Cena za vykonanie odborného školenia je stanovená dohodou v závislosti od predmetu činnosti povinnej osoby a od rozsahu vykonaných prác a školení, pričom sa prispôsobujeme potrebám a požiadavkám zákazníkov.