Programy

Povinná osoba je povinná písomne vypracovať a aktualizovať program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu v štátnom jazyku.

Povinná osoba je povinná aktualizovať program aj v súvislosti so zmenou predmetu činnosti povinnej osoby alebo v súvislosti so zmenou právnej normy.

Program musí obsahovať:

a) prehľad foriem neobvyklých obchodných operácií podľa predmetu činnosti povinnej osoby,
b) spôsob vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi,
c) spôsob hodnotenia a riadenia rizík podľa § 10 ods. 4,
d) postup pri posudzovaní, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý,
e) postup od zistenia neobvyklej obchodnej operácie po jej neodkladné ohlásenie finančnej spravodajskej jednotke, vrátane postupu a zodpovednosti zamestnancov, ktorí neobvyklú obchodnú operáciu posudzujú,
f) postup pri zdržaní neobvyklej obchodnej operácie podľa § 16,
g) postup pri uchovávaní údajov podľa § 19,
h) určenie osoby, ktorá je zodpovedná za ochranu pred legalizáciou a financovaním terorizmu a zabezpečuje ohlasovanie neobvyklých obchodných operácií a priebežný styk s finančnou spravodajskou jednotkou,
i) spôsob zabezpečenia ochrany zamestnanca, ktorý zisťuje neobvyklé obchodné operácie,
j) obsah a harmonogram odbornej prípravy zamestnancov, ktorí môžu pri svojej práci prísť do styku s neobvyklou obchodnou operáciou,
k) spôsob vykonávania kontroly dodržiavania programu a povinností vyplývajúcich z tohto zákona pre povinnú osobu.

Povinná osoba podľa § 5 ods. 1 písm. e), h) až k), ktorá zmluvne vykonáva činnosť podľa tohto zákona len pre inú povinnú osobu, nemusí vypracovať vlastný program, ak sa riadi programom povinnej osoby, pre ktorú zmluvne vykonáva cinnosť.

Program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu je vypracovaný v súlade so zákonom č. 297/2008 Z.z. a cena za vypracovanie a dodanie je stanovená v závislosti od predmetu činnosti povinnej osoby (cenník pozri tu).